Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Khoa học Quản lí áp dụng từ khóa QH-2015-X: