Khung chương trình đào tạo cử nhân ngành Chính trị học.

Số TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Mã số môn học tiên quyết
Lí thuyết Thực hành Tự học
I Khối kiến thức chung
(Không tính các môn học từ số 9 đến số 11)
27
PHI1004 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 21 5 4
PHI1005 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3 32 8 5 PHI1004
POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 8 2 PHI1005
HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 35 7 3 POL1001
INT1004 Tin học cơ sở 3 17 28
FLF1105
FLF1205
FLF1305
FLF1405
Tiếng Anh A1
Tiếng Nga A1
Tiếng Pháp A1
Tiếng Trung A1
4 16 40 4
FLF1106
FLF1206
FLF1306
FLF1406
Tiếng Anh A2
Tiếng Nga A2
Tiếng Pháp A2
Tiếng Trung A2
5 20 50 5 FLF1105
FLF1205
FLF1305
FLF1405
FLF1107
FLF1207
FLF1307
FLF1407
Tiếng Anh B1
Tiếng Nga B1
Tiếng Pháp B1
Tiếng Trung B1
5 20 50 5 FLF1106
FLF1206
FLF1306
FLF1406
Giáo dục thể chất 4
Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
Kĩ năng mềm 3
II Khối kiến thức chung theo lĩnh vực 23
II.1 Bắt buộc 17
MNS1053 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3 33 12
THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 20 5 5 PHI1004
HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 42 3
HIS1056 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 42 3
SOC1050 Xã hội học đại cương 2 28 2
PSY1050 Tâm lí học đại cương 2 30
PHI1051 Logic học đại cương 2 20 10
II.2 Tự chọn 6/8
INE1014 Kinh tế học đại cương 2 20 8 2
EVS1001 Môi trường và phát triển 2 20 8 2
MAT1078 Thống kê cho khoa học xã hội 2 18 6 6
LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 10 10 10
III Khối kiến thức chung theo khối ngành 17
III.1 Bắt buộc 12
POL1052 Chính trị học đại cương 3 39 6
PHI1101 Tôn giáo học đại cương 3 39 6
ITS1101 Thể chế chính trị thế giới 3 45 HIS1053
ANT1101 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3 36 9
III.2 Tự chọn 5/13
HIS1100 Lịch sử Việt Nam đại cương 3 42 3
PHI1103 Lịch sử triết học 2 26 4
PHI2022 Phương thức sản xuất châu Á và vấn đề làng xã ở Việt Nam 2 26 4
POL2053 Chính trị Việt Nam thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2 22 8 HIS1002
PHI1104 Đạo đức học đại cương 3 39 6
IV Khối kiến thức chung của nhóm ngành 13
IV.1 Bắt buộc 8
POL1150 Chính trị và chính sách 3 39 6 POL1052
POL1151 Chính sách công của Việt Nam 3 39 6 POL1052
POL2056 Chính trị học phát triển 2 22 8
IV.2 Tự chọn 5/10
MNS2064 Hành chính học đại cương 3 39 6 POL1052
MNS3037 Khoa học tổ chức 3 39 6
POL2061 Dư luận xã hội 2 20 8 2
POL3024 Kĩ thuật thu thập và xử lí thông tin 2 20 8 2
V Khối kiến thức ngành và bổ trợ 48
V.1 Bắt buộc 35
POL3028 Lịch sử học thuyết chính trị 5 60 15 PHI1004
POL3029 Phương pháp nghiên cứu chính trị học 4 48 12 POL1052
POL3012 Quyền lực chính trị 3 39 6 POL1052
POL3030 Đảng chính trị 3 39 6 POL1052
POL3031 Nhà nước pháp quyền 3 39 6 POL1052
POL3032 Chính trị học so sánh 3 39 6 POL1052
POL3033 Quan hệ chính trị quốc tế 3 39 6 POL1052
POL3034 Chính trị và truyền thông 3 39 6 POL1052
POL3035 Phương pháp tiếp cận và xử lí tình huống chính trị 3 33 9 3 POL1052
POL3025 Phương pháp viết bài luận và thuyết trình chính trị 2 20 8 2 POL1052
POL3015 Nhập môn Hồ Chí Minh học 3 39 6 POL1001
V.2 Tự chọn 13/35
MNS3041 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 22 8 POL1052
POL3036 Hệ thống chính trị Việt Nam 3 39 6 POL1052
POL3007 Văn hóa chính trị Việt Nam 2 22 8 POL1052
POL3005 Chính sách đối ngoại của Việt Nam 3 39 6 HIS1002
POL3037 Chính sách đối ngoại của các nước lớn 3 39 6 POL3033
POL3038 Chính phủ và chính trị ở Đông Nam Á 3 39 6 POL3033
POL3039 Kinh tế chính trị quốc tế 2 22 8 INE1014
POL3040 Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam 2 22 8 POL1001
POL3041 Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam 3 39 6 POL1001
POL3042 Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng văn hóa, đạo đức, con người mới Việt Nam 3 39 6 POL1001
POL3043 Giới thiệu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị 3 39 6 POL3028
POL3011 Phụ nữ, chủ nghĩa nữ quyền và chính trị 2 22 8 POL1052
POL3027 Quy trình bầu cử 2 22 8 POL1052
POL3044 Thực hành văn bản chính trị 2 20 8 2 POL1052
V.3 Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 7
POL4056 Thực tập chuyên môn 2 4 26 POL3029
POL4052 Khoá luận tốt nghiệp 5 75
POL4054 Chính trị học – Những vấn đề cơ bản 3 15 15 15
POL4055 Chính trị Việt Nam – Những vấn đề cơ bản 2 10 10 10
Tổng cộng: 135