Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Chính trị học áp dụng từ khóa QH-2015-X: