Lịch sử

Giới thiệu

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Lịch sử
+ Tiếng Anh: History
Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Lịch sử
(Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in History
(Honors Program)
Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2.  Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Lịch sử trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản về các học phần thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức theo lĩnh vực và khối ngành; kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, một số học phần bổ trợ, một hướng chuyên ngành của khoa học lịch sử; đồng thời được tăng cường kiến thức ngoại ngữ và một số chuyên đề chuyên sâu về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới và các phương pháp nghiên cứu lịch sử để có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc.  
3.  Thông tin tuyển sinh 
Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?