Em thấy bảo học ngành Hán Nôm thì phải học tiếng Trung nhưng ở cấp 3 em lại học tiếng Anh, khi vào đại học em có được học tiếng Trung từ đầu không ạ? Liệu phải học bao lâu thì có thể đủ khả năng để tìm hiểu các văn bản chữ Hán được? Với lại chữ Nôm của ta thì có gì khác chữ Hán không?

Trong chương trình đào tạo ngành Hán Nôm, ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Trung Quốc. Khi vào ngành, em sẽ được học tiếng Trung Quốc từ đầu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trang bị kĩ năng ngoại ngữ tiếng Trung Quốc ở mức độ giao tiếp thông dụng và đọc được tài liệu chuyên môn cơ bản.

Rất khó nói “phải học bao lâu thì có thể đủ khả năng để tìm hiểu các văn bản chữ Hán được” vì biển học mênh mông, sự học là cả đời, nhưng sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Hán Nôm 4 năm, sinh viên được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết để tiếp cận và xử lí, khai thác văn bản Hán Nôm, như sưu tầm, giám định, phiên dịch được văn bản Hán Nôm thông thường, bước đầu khai thác giá trị hàm chứa trong di sản Hán Nôm.

Chữ Nôm là văn tự do người Việt sáng tạo trên chất liệu chữ Hán để ghi tiếng Việt. Do vậy muốn học chữ Nôm thì phải có một trình độ chữ Hán nhất định.

Kiến thức chuyên ngành của ngành Hán Nôm có phần Chữ Nôm và văn bản Nôm, bao gồm lí thuyết về văn tự học chữ Nôm, thực hành đọc văn bản Nôm, phiên nôm, phân tích văn bản chữ Nôm…

(ThS Đinh Thanh Hiếu – Bộ môn Hán Nôm – Khoa Văn học)

Ngành Hán Nôm