Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điểm trúng tuyển kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013.

1. Thạc sĩ

STT Chuyên ngành đào tạo Số đủ điểm xét tuyển Điểm trúng tuyển Số trúng tuyển Ghi chú
1 Báo chí học 45 11,5 44
2 Châu Á học 10 12,0 10
3 Chính trị học 22 10,0 22
4 Hồ Chí Minh học 8 10,5 8
5 Du lịch 36 10,5 36
6 Hán Nôm 1 12,0 1
7 Nhân học 13 11,0 13
8 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 47 11,0 47
9 Lịch sử thế giới 4 11,5 4
10 Lịch sử Việt Nam 5 12,5 5
11 Lưu trữ 6 12,0 6
12 Ngôn ngữ học 8 11,0 8
13 Quan hệ quốc tế 20 10,5 20
14 Tâm lí học 21 11,5 20
15 Khoa học Thông tin – thư viện 14 11,5 14
16 Chủ nghĩa xã hội khoa học 12 10,5 12
17 Tôn giáo học 3 11,5 3
18 Triết học 31 10,0 31
19 Lí luận văn học 12 12,0 12
20 Văn học dân gian 5 12,0 5
21 Văn học nước ngoài 8 11,5 8
22 Văn học Việt Nam 27 12,5 27
23 Xã hội học 18 10,5 18
24 Quản lí khoa học và công nghệ 30 11,0 30
25 Công tác xã hội 35 10,5 35
26 Khoa học quản lí 8 10,5 8
27 Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh truyền hình 8 11,0 8
Tổng 457 455

2. Tiến sĩ

STT Chuyên ngành đào tạo Số đủ điểm xét tuyển Điểm trúng tuyển Số trúng tuyển Ghi chú
1 Chính trị học 6 60,0 6
2 Hồ Chí Minh học 3 60,0 3
3 Tâm lí học 5 60,0 5
4 Ngôn ngữ học 8 60,0 8
5 Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu 1 60,0 1
6 Xã hội học 2 60,0 2
7 Báo chí học 2 60,0 2
8 CNDVBC&CNDVLS 8 60,0 8
9 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 60,0 2
10 Lí luận văn học 6 60,0 6
11 Văn học Việt Nam 6 60,0 6
12 Văn học nước ngoài 2 60,0 2
13 Văn học dân gian 2 60,0 2
14 Lịch sử Việt Nam 1 60,0 1
15 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 12 60,0 12
16 Khảo cổ học 1 60,0 1
17 Đông Nam Á học 2 60,0 2
18 Trung Quốc học 4 60,0 4
19 Lịch sử sử học và sử liệu học 2 60,0 2
20 Quản lí khoa học và công nghệ 7 60,0 7
21 Lưu trữ 5 60,0 5
22 Dân tộc học 1 60,0 1
23 Hán Nôm 3 60,0 3
Tổng 91 91