Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013.

1. Thạc sĩ

TT Chuyên ngành Số đủ điểm xét tuyển Điểm trúng tuyển Số trúng tuyển
1 Báo chí học 26 12,0 23
2 Châu Á học 3 12,0 3
3 Chính trị học 4 12,0 4
4 Hồ Chí Minh học 3 12,5 3
5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 11,0 3
6 Tôn giáo học 1 14,0 1
7 Triết học 3 13,0 3
8 Công tác xã hội 19 11,0 17
9 Du lịch 11 11,0 11
10 Hán Nôm 2 12,5 2
11 Khoa học quản lí 7 11,5 7
12 Khoa học Thông tin thư viện 18 12,0 18
13 Nhân học 7 13,0 7
14 Khảo cổ học 3 10,0 3
15 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 17 11,5 17
16 Lịch sử thế giới 3 11,0 3
17 Lưu trữ 7 11,5 7
18 Lí luận văn học 3 12,0 3
19 Văn học dân gian 4 14,0 4
20 Văn học nước ngoài 2 12,0 2
21 Văn học Việt Nam 20 13,0 19
22 Ngôn ngữ học 8 13,5 8
23 Quan hệ quốc tế 17 11,0 15
24 Quản lí khoa học và công nghệ 7 14,0 7
25 Tâm lí học 12 12,5 12
26 Xã hội học 12 12,0 11
27 Lịch sử Việt Nam 2 12,0 2
28 Lịch sử sử học và sử liệu học 1 13,5 1
Cộng: 225 216

2. Tiến sĩ

TT Chuyên ngành Số đủ điểm xét tuyển Điểm trúng tuyển Số trúng tuyển
1 Chính trị học 2 60 2
2 Tâm lí học xã hội 4 60 4
3 Ngôn ngữ học 2 60 2
4 Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu 1 60 1
5 Ngôn ngữ Việt Nam 3 60 3
6 Xã hội học 4 60 4
7 CNDVBC&CNDVLS 5 60 5
8 Lí luận văn học 2 60 2
9 Văn học Việt Nam 1 60 1
10 LS thế giới 2 60 2
11 Lịch sử Việt Nam 1 60 1
12 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1 60 1
13 Dân tộc học 2 60 2
14 Đông Nam Á học 2 60 2
15 Lưu trữ 4 60 4
16 Quản lí khoa học và công nghệ 11 60 11
Cộng: 47 47

Xem thêm: Kết quả điểm thi sau đại học đợt 1 năm 2013