Nhật Bản học

Chương trình đào tạo


STT Tên học phần Số tín chỉ
I Khối kiến thức chung  27
  (không tính các học phần từ số 6 đến số 11)  
1 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 2
2 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6 Tiếng Anh cơ sở 1 4
7 Tiếng Anh cơ sở 2 5
8 Tiếng Anh cơ sở 3 5
9 Giáo dục thể chất 4
10 Giáo dục quốc phòng- an ninh 8
11 Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1. Các học phần bắt buộc 20
12 Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
13 Lịch sử văn minh thế giới 3
14 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3
15 Logic học đại cương 3
16 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17 Tâm lý học đại cương 3
18 Xã hội học đại cương 3
II.2. Các học phần tự chọn 6/10
19 Kinh tế học đại cương 2
20 Môi trường và phát triển 2
21 Thống kê cho khoa học xã hội 2
22 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 6
III.1. Các học phần bắt buộc 3
24 Khu vực học đại cương 3
III.2. Các học phần tự chọn 3/12
25 Lịch sử phương Đông 3
26 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
27 Tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông 3
28 Luật quốc tế 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 5
IV.1. Các học phần bắt buộc 2
29 Quan hệ quốc tế Đông Bắc Á 2
IV.2. Các học phần tự chọn 3/12
30 Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3
31 Tôn giáo khu vực Đông Bắc Á 3
32 Kinh tế Đông Bắc Á 3
33 Hán Nôm cơ sở  3
V Khối kiến thức ngành 63
V.1. Các học phần bắt buộc 42
34 Địa lý Nhật Bản 3
35 Lịch sử Nhật Bản  3
36 Nhập môn Nghiên cứu Nhật Bản 3
37 Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 3
38 Ngữ pháp tiếng Nhật 1 3
39 Kĩ năng tiếng Nhật 1 4
40 Ngữ pháp tiếng Nhật 2 3
41 Kĩ năng tiếng Nhật 2 4
42 Tiếng Nhật nâng cao 1 4
43 Tiếng Nhật nâng cao 2 4
44 Tiếng Nhật nâng cao 3 4
45 Tiếng Nhật nâng cao 4 4
V.2 Các học phần tự chọn 21/60
46 Văn hóa Nhật Bản 3
47 Nghệ thuật Nhật Bản  3
48 Kinh tế Nhật Bản 3
49 Tôn giáo Nhật Bản 3
50 Văn học Nhật Bản  3
51 Chính sách đối ngoại của Nhật Bản 3
52 Xã hội Nhật Bản 3
53 Hệ thống chính trị và hành chính Nhật Bản 3
54 Pháp chế Nhật Bản 3
55 Văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản  3
56 Phong tục tập quán Nhật Bản 3
57 Văn hóa đại chúng Nhật Bản 3
58 Võ sĩ đạo và võ thuật Nhật Bản 3
59 Tiếng Nhật chuyên ngành (Lịch sử) 3
60 Tiếng Nhật chuyên ngành (Văn hóa) 3
61 Tiếng Nhật chuyên ngành  3
62 Tiếng Nhật chuyên ngành (Kinh tế-Thương mại)  3
63 Tiếng Nhật chuyên ngành (Pháp lý) 3
64 Thuyết trình tiếng Nhật 3
65 Đọc dịch tiếng Nhật 3
V.3 Thực tập, khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 9
66 Niên luận 2
67 Thực tập, thực tế  2
68 Khóa luận tốt nghiệp  5
  Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  
69 Thực hành nghiên cứu Nhật Bản tổng hợp  5
70 Thực hành tiếng Nhật tổng hợp   5
  Tổng cộng  136
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?