Hán Nôm

Chương trình đào tạo

TT Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung  27
1       Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2       Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3       Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4       Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5       Tin học cơ sở 2 3
6       Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7       Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8       Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9       Giáo dục thể chất 4
10   Giáo dục quốc phòng - an ninh 8
11   Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12   Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
13   Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
14   Lịch sử văn minh thế giới 3
15   Logic học đại cương 3
16   Nhà nước và pháp luật  đại cương 2
17   Tâm lý học đại cương 3
18   Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19   Kinh tế học đại cương 2
20   Môi trường và phát triển 2
21   Thống kê cho khoa học xã hội 2
22   Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23   Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24   Dẫn luận ngôn ngữ học 3
25   Hán Nôm cơ sở 3
26   Lịch sử Việt Nam đại cương 3
27   Nghệ thuật học đại cương 3
III.2 Các học phần tự chọn  6/18
28   Báo chí truyền thông đại cương 3
29   Mỹ học đại cương 3
30   Nhân học đại cương 3
31   Phong cách học tiếng Việt 3
32   Văn học Việt Nam đại cương 3
33   Việt ngữ học đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15
IV.1 Các học phần bắt buộc  11
34   Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII 3
35   Văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX 4
36   Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo 4
IV.2 Các học phần tự chọn 4/8
37   Tin học Hán Nôm 2
38   Văn học Trung Quốc từ cổ đại đến đời Đường 2
39   Giới thiệu và phân tích kho sách Hán Nôm 2
40   Giáo dục và khoa cử Việt Nam 2
V Khối kiến thức ngành  53
V.1 Các học phần bắt buộc  34
41   Văn tự học Hán Nôm 3
42   Văn bản học Hán Nôm 2
43   Ngữ pháp văn ngôn 2
44   Tứ thư 1 (Luận ngữ - Mạnh Tử) 4
45   Tứ thư 2 (Đại học – Trung dung) 3
46   Ngũ kinh 1 (Thi – Thư) 4
47   Ngũ kinh 2 (Lễ - Dịch) 4
48   Ngũ kinh 3 (Xuân Thu - Tả truyện) 2
49   Hán văn Việt Nam thế kỷ X – XIV 2
50   Hán văn Việt Nam thế kỷ XV – XVIII 3
51   Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX – XX 2
52   Văn bản chữ Nôm 3
V.2 Các học phần tự chọn  9/18
53 Từ chương học Hán Nôm 3
54 Đường thi - Cổ văn  3
55 Tản văn triết học Tống – Minh 3
56 Thực hành văn bản Hán Nôm 3
57 Chư Tử 3
58 Tinh tuyển Hán văn Phật giáo 3
V.3 Thực tập, khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 10
59 Thực tập 3
60 Niên luận 2
61 Khoá luận tốt nghiệp  5
  Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp  
62 Phân tích văn bản Hán văn 3
63 Phân tích văn bản chữ Nôm 2
  Tổng số 139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?