Đông Nam Á học

Chương trình đào tạo

TT Học phần Số tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Giáo dục thể chất 4
  Giáo dục quốc phòng–an ninh 8
  Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực  26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
9 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3
10 Lịch sử văn minh thế giới 3
11 Logic học đại cương 3
12 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
13 Tâm lý học đại cương 3
14 Xã hội học đại cương 3
15 Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
16 Kinh tế học đại cương 2
17 Môi trường và phát triển 2
18 Thống kê cho khoa học xã hội 2
19 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
20 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành  15
III.1 Các học phần bắt buộc 9
21 Khu vực học đại cương 3
22 Lịch sử - văn hóa và tư tưởng phương Đông 3
23 Phát triển kinh tế Đông Á 3
III.2 Các học phần tự chọn  6/12
24 Nhập môn quan hệ quốc tế 3
25 Nhập môn Quản trị văn phòng 3
26 Nghiệp vụ báo chí 3
27 Nghiệp vụ du lịch  3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành Đông Nam Á 17
IV. 1.  Các học phần bắt buộc 11
28 Nhập môn Đông Nam Á học 2
29 Lịch sử Đông Nam Á 3
30 Văn hóa Đông Nam Á 3
31 Địa lý nhân văn và kinh tế Đông Nam Á 3
IV.2 Các học phần tự chọn 6/15
32 Thể chế chính trị các nước Đông Nam Á 3
33 Các dân tộc ở Đông Nam Á 3
34 Tôn giáo ở Đông Nam Á 3
35 Văn học nghệ thuật ở các nước Đông Nam Á 3
36 Người Hoa ở Đông Nam Á 3
V Khối kiến thức ngành 49
V.1 Ngoại ngữ chuyên ngành 22
V.1.1. Bắt buộc (Tiếng Anh chuyên ngành) 16
37 Tiếng Anh chuyên ngành - Văn hóa Đông Nam Á 4
38 Tiếng Anh chuyên ngành - Chính trị - Xã hội Đông Nam Á 4
39 Tiếng Anh chuyên ngành -Kinh tế Đông Nam Á 4
40 Tiếng Anh chuyên ngành - Lịch sử Đông Nam Á 4
V.1.2. Tự chọn (Tiếng bản địa trong khu vực) 6/12
41 Tiếng Thái sơ cấp 1 3
42 Tiếng Thái sơ cấp 2 3
43 Tiếng Indonesia sơ cấp 1 3
44 Tiếng Indonesia sơ cấp 2 3
V.2 Các học phần hướng chuyên ngành 17
V.2.1. Các học phần bắt buộc 11
45 ASEAN và các quan hệ quốc tế 3
46 Cộng đồng ASEAN 2
47 Di cư và di chuyển lao động ở các nước ASEAN 3
48 Biển và kinh tế biển ở các nước ASEAN 3
V.2.2.  Các học phần tự chọn  6/16
49 Phát triển du lịch ở các nước ASEAN 2
50 Báo chí truyền thông ở ASEAN 2
51 Lịch sử văn hóa xã hội Lào 2
52 Lịch sử văn hóa xã hội Campuchia 2
53 Lịch sử văn hóa xã hội Thái Lan 2
54 Lịch sử văn hóa xã hội Indonesia 2
55 Lịch sử văn hóa xã hội Malaysia và Singapore 2
56 Lịch sử văn hóa xã hội Philippines 2
V.3 Niên luận, thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 10
57 Niên luận 2
58 Thực tập, thực tế   3
59 Khóa luận tốt nghiệp  5
  Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  
60 Một số vấn đề thách thức của Đông Nam Á đương đại 2
61 Cơ hội và tiềm năng năng phát  triển của khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập khu vực 3
  Tổng cộng 134

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?