Công tác xã hội

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần
Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung  27
1           Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1 2
2           Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2 3
3           Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4           Đường lối cách mạng  của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5           Tin học cơ sở 2 3
6   Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
Giáo dục thể chất  4
10      Giáo dục quốc phòng - an ninh  8
11      Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12      Cơ sở văn hóa Việt Nam  3
13      Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
14      Tâm lí học đại cương 3
15      Logic học đại cương 3
16      Lịch sử văn minh thế giới 3
17      Nhà nước và pháp luật đại cương 2
18      Xã hội học đại cương 3
 II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19       Kinh tế học đại cương 2
20       Môi trường và phát triển 2
21       Thống kê cho khoa học xã hội 2
22       Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23       Nhập môn năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 17
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24      Công tác xã hội đại cương 3
25      Nhân học đại cương 3
26      Tôn giáo học đại cương 3
27      Tâm lí học xã hội 3
III.2 Các học phần tự chọn 5/12
28      Lịch sử Việt Nam đại cương 3
29      Tâm lí học giao tiếp 2
30      Gia đình học 2
31      Dân số học đại cương 3
32      Sử dụng phần mềm xử lí số liệu 2
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 14
IV.1 Các học phần bắt buộc 9
33      Tâm lí học phát triển 3
34      Hành vi con người và môi trường xã hội 3
35      Phát triển cộng đồng 3
IV.2 Các học phần tự chọn 5/10
36      Tâm lí học sức khỏe 2
37      Chính sách xã hội 2
38      Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3
39      Công tác xã hội với ngư­ời nghèo  3
V Khối kiến thức ngành  54
V.1 Các học phần bắt buộc 35
48      An sinh xã hội  2
52      Chăm sóc sức khỏe tâm thần 2
43      Công tác xã hội với cá nhân 3
51      Công tác xã hội với người khuyết tật 2
44      Công tác xã hội với nhóm 3
40      Lí thuyết công tác xã hội  3
42      Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội 3
50      Quản lí ca 2
49      Quản trị ngành công tác xã hội 3
45      Tham vấn trong công tác xã hội 3
46      Thực hành công tác xã hội cá nhân 2
47      Thực hành công tác xã hội nhóm và cộng đồng 5
41      Thực hành nghiên cứu xã hội 2
V.2 Các học phần tự chọn 6/19
53      Công tác xã hội với trẻ em 3
54      Công tác xã hội trong trường học 2
55      Công tác xã hội trong bệnh viện 3
56      Công tác xã hội với người cao tuổi 2
57      Công tác xã hội với người có hành vi lệch chuẩn 2
58      Đạo đức nghề nghiệp 2
59      Công tác xã hội với nhóm ma túy, mại dâm và HIV 3
60      Công tác xã hội trong lĩnh vực Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình 2
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 13
61      Kiến tập  3
62      Thực tập tốt nghiệp 5
63      Khóa luận tốt nghiệp  5
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 5
64      Thiết kế nghiên cứu trong công tác xã hội  2
65      Thiết kế can thiệp trong công tác xã hội 3
  Tổng cộng 138

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?