Báo chí

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần
Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9 Giáo dục thể chất 4
10 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8
11 Kỹ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
14 Lịch sử văn minh thế giới 3
15 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
16 Xã hội học đại cương 3
17 Tâm lý học đại cương 3
18 Lôgic học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19 Kinh tế học đại cương 2
20 Môi trường và phát triển 2
21 Thống kê cho khoa học xã hội 2
22 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24 Báo chí truyền thông đại cương 3
25 Chính trị học đại cương 3
26 Ngôn ngữ báo chí 3
27 Quan hệ công chúng đại cương 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/15
28 Khoa học quản lý đại cương 3
29 Mỹ học đại cương 3
30 Nhập môn Quan hệ quốc tế 3
31 Tâm lý học truyền thông 3
32 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 14
IV.1 Các học phần bắt buộc 11
33 Lý luận báo chí truyền thông 3
34 Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông 3
35 Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông 3
36 Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông 2
IV.2 Các học phần tự chọn 3/9
37 Tâm lý học giao tiếp 3
38 Các vấn đề toàn cầu 3
39 Niên luận 3
V Khối kiến thức ngành 54
V.1 Các học phần bắt buộc 30
40 Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới 4
41 Kỹ năng viết cho báo in 4
42 Kỹ năng viết cho báo điện tử 3
43 Kỹ thuật phát thanh và truyền hình 3
44 Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình 4
45 Thiết kế và quản trị nội dung website 3
46 Ảnh báo chí 3
47 Biên tập văn bản báo chí 2
48 Báo chí chuyên biệt 4
V.2 Các học phần tự chọn 12
V.2.1 Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử 12
49 Tổ chức và xây dựng tạp chí 3
50 Kinh doanh và phát hành báo chí 3
51 Truyền thông đa phương tiện 3
52 Sản xuất ấn phẩm báo chí 3
V.2.2 Tự chọn 2: Phát thanh - truyền hình 12
53 Sản xuất chương trình tin tức phát thanh 3
54 Sản xuất chương trình phát thanh chuyên đề 3
55 Sản xuất chương trình tin tức truyền hình 3
56 Sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề 3
V.2.3 Tự chọn 3: Quan hệ công chúng - Quảng cáo 12
57 Đại cương về quảng cáo 3
58 Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng 3
59 Tổ chức sự kiện 3
60 Các chương trình quan hệ công chúng 3
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 12
61 Thực tập thực tế  2
62 Thực tập tốt nghiệp 5
63 Khoá luận tốt nghiệp 5
    139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?