Văn học

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung  32
1 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9 Ngoại ngữ cơ sở 4(***) 5
  Tiếng Anh cơ sở 4(***)  
  Tiếng Nga cơ sở 4(***)  
  Tiếng Pháp cơ sở 4(***)  
  Tiếng Trung cơ sở 4(***)  
10 Giáo dục thể chất 4
11 Giáo dục quốc phòng–an ninh 8
12 Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
13 Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
14 Cơ sở văn hoá Việt Nam (*) 3
15 Lịch sử văn minh thế giới(*) 3
16 Logic học đại cương 3
17 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
18 Tâm lý học đại cương(*) 3
19 Xã hội học đại cương(*) 3
II.2. Các học phần tự chọn 6/10
20 Kinh tế học đại cương 2
21 Môi trường và phát triển 2
22 Thống kê cho khoa học xã hội 2
23 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
24 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
25 Dẫn luận ngôn ngữ học 3
26 Hán Nôm cơ sở(*) 3
27 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
28 Nghệ thuật học đại cương(*) 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
29 Báo chí truyền thông đại cương 3
30 Mỹ học đại cương 3
31 Nhân học đại cương  3
32 Phong cách học tiếng Việt 3
33 Văn học Việt Nam đại cương  3
34 Việt ngữ học đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 18
IV.1 Các học phần bắt buộc  9
35 Nguyên lí lí luận văn học (*) 2
36 Văn học dân gian Việt Nam (*) 5
37 Lí luận, phê bình nghệ thuật 2
IV.2 Các học phần tự chọn 9/18
38 Hán văn Việt Nam 3
39 Xã hội học nghệ thuật 3
40 Nghiệp vụ báo chí và sáng tác 3
41 Văn học Ấn Độ 3
42 Văn học Bắc Mĩ - Mĩ Latinh 3
43 Ngữ pháp học tiếng Việt 3
V. Khối kiến thức ngành 65
V.1 Các học phần bắt buộc  43
44 Nhập môn nghệ thuật điện ảnh  2
45 Tác phẩm và loại thể văn học (*) 4
46 Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến giữa thế kỉ 18 (*) 3
47 Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ 18 - thế kỉ 19 (*) 4
48 Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945 (*) 4
49 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay (*) 3
50 Văn học Trung Quốc  4
51 Văn học khu vực Đông Nam Á và  Đông Bắc Á 2
52 Văn học Châu Âu 5
53 Văn học Nga (*) 4
54 Phê bình văn học phương Tây hiện đại – thành tựu, tiếp cận và ứng dụng (***) 2
55 Giao thoa Đông - Tây và sự chuyển đổi hệ hình văn học trong văn học Việt Nam thời kì hiện đại hóa(***) 3
56 Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học (***) 3
V.2 Các học phần tự chọn  10/24
57 Phương pháp sáng tác 2
58 Thi pháp văn học dân gian 2
59 Nho giáo và văn học dân  tộc 2
60 Nguyễn Trãi và Nguyễn Du trong lịch sử văn học Việt Nam 2
61 Tiến trình thơ Việt Nam hiện đại 2
62 Truyện ngắn - lí thuyết và thực tiễn thể loại 2
63 Truyện thơ Đông Nam Á 2
64 Tiếp nhận thơ Đường tại Việt Nam 2
65 Tiểu thuyết phương Tây thế kỉ 20 - một số khuynh hướng và đặc điểm 2
66 Thơ Pháp và những vấn đề lí luận 2
67 Chuyển thể kịch bản trong nghệ thuật điện ảnh 2
68 Những vấn đề văn học Trung Quốc đương đại 2
V.3 Thực tập, khóa luận tốt nghiệp 12
69 Niên luận 2
70 Thực tập  3
71 Khoá luận tốt nghiệp  7
  Tổng số 159

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?