Triết học

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 32
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh    2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2   3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9 Ngoại ngữ cơ sở 4(***) 5
  Tiếng Anh cơ sở 4(***)  
  Tiếng Nga cơ sở 4(***)  
  Tiếng Pháp cơ sở 4(***)  
  Tiếng Trung cơ sở 4(***)  
10 Giáo dục thể chất  4
11 Giáo dục quốc phòng - an ninh  8
12 Kỹ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
13 Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
14 Nhà nước và pháp luật đại cương  2
15 Lịch sử văn minh thế giới 3
16 Cơ sở văn hoá Việt Nam (*) 3
17 Xã hội học đại cương (*) 3
18 Tâm lý học đại cương (*) 3
19 Logic học đại cương (*) 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
20 Kinh tế học đại cương 2
21 Môi trường và phát triển 2
22 Thống kê cho khoa học xã hội 2
23 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
24 Nhập môn năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
25 Chính trị học đại cương  (*) 3
26 Thể chế chính trị thế giới (*) 3
27 Tôn giáo học đại cương (*) 3
28 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
29 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
30 Lịch sử triết học đại cương 3
31 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 3
32 Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Việt Nam 3
33 Nhân học đại cương 3
34 Báo chí truyền thông đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 20
IV.1 Các học phần bắt buộc 16
35 Triết học Mác – Lênin  4
36 Logic học biện chứng (*) 3
37 Mỹ học đại cương (*) 3
38 Đạo đức học đại cương (*) 3
39 Các trào lưu xã hội chủ nghĩa đương đại (***) 3
IV.2 Các học phần tự chọn 4/14
40  Phương pháp giảng dạy triết học 2
41 Triết học trong khoa học tự nhiên 2
42 Triết học nghệ thuật 2
43 Triết học văn hoá 2
44 Triết học chính trị 2
45 Triết học tôn giáo 2
46 Triết học logic 2
V Khối kiến thức ngành 63
V.1 Các học phần chung cho các hướng chuyên ngành 33
47 Lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại (*) 4
48 Lịch sử tư tưởng và tư tưởng triết học Việt Nam (*) 4
49 Lịch sử triết học phương Tây cổ đại (***) 3
50 Lịch sử triết học phương Tây trung - cận đại (***) 4
51 Lịch sử triết học cổ điển Đức (***) 4
52 Triết học Phương Tây hiện đại (*) 3
53 Lịch sử triết học Mác – Lênin 2
54 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 2
55 Tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin (*) 4
56 Triết học của thế giới đương đại - những vấn đề và triển vọng (***) 3
V.2 Các học phần hướng chuyên ngành 18
  (Sinh viên chọn 1 trong 7 hướng chuyên ngành dưới đây)  
V.2.1 Hướng chuyên ngành Lịch sử triết học và tôn giáo phương Đông 18
V.2.1.1 Các học phần bắt buộc 14
57 Lịch sử triết học phương Đông qua các tác phẩm tiêu biểu 3
58 Nho giáo ở Việt Nam 2
59 Vấn đề dung thông tam giáo ở Việt Nam 3
60 Sự tiếp biến tư tưởng Đông - Tây ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 2
61 Các trào lưu cải cách ở Đông Á (***) 2
62 Một số giá trị triết học trong tín ngưỡng bản địa Việt Nam (***) 2
V.2.1.2 Các học phần tự chọn 4/14
63 Phật giáo ở Việt Nam 2
64 Khái luận tư tưởng triết học và tôn giáo Nhật Bản 2
65 Sự du nhập tư tưởng Kitô giáo ở Việt Nam 2
66 Triết học Trung Hoa thế kỷ 20 2
67 Tư tưởng triết học của Phan Bội Châu 2
V.2.2  Hướng chuyên ngành Lịch sử triết học và tôn giáo phương Tây 18
V.2.2.1 Các học phần bắt buộc 14
68 Phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học qua một số tác phẩm tiêu biểu 3
69 Vấn đề con người trong lịch sử triết học 3
70 Vấn đề đối tượng của triết học 2
71 Các trào lưu triết học Kitô giáo hiện nay  2
72 Triết học so sánh  2
73 Lịch sử triết học giáo dục phương Tây (***) 2
V.2.2.2 Các học phần tự chọn 4/10
74 Vấn đề “tha hóa” trong lịch sử triết học 2
75 Quan hệ triết học và thần học trong lịch sử triết học 2
76 Phép biện chứng trong lịch sử triết học 2
77 Triết học lịch sử 2
78 Những vấn đề triết học về toàn cầu hóa 2
V.2.3 Hướng chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 18
V.2.3.1 Các học phần  bắt buộc 14
79 Lịch sử phép biện chứng mácxít và vai trò tư duy lý luận đối với việc nhận thức xã hội 4
80 Tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về sở hữu và cách mạng khoa học kỹ thuật 4
81 Triết học Mác về lịch sử 2
82 Biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh (***) 2
83 Con người và phát triển con người  2
V.2.3.2 Các học phần tự  chọn 4/12
84 Mối liên hệ giữa các phạm trù của phép biện chứng duy vật 2
85 Tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về nhà nước  2
86 Lịch sử chủ nghĩa Mác giai đoạn sau Lênin 2
87 Tư tưởng biện chứng trong Chính sách kinh tế mới của Lênin   2
88 Phép biện chứng duy vật với sự phát triển lý luận về con đường lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2
89 Các lý thuyết đương đại về phát triển xã hội 2
V.2.4 Hướng chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 18
V.2.4.1 Các học phần bắt buộc 14
90 Học thuyết của chủ nghĩa Mác -Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa   3
91 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội 4
92 Cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 3
93 Vấn đề con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay (***) 2
94 Phong trào công nhân quốc tế (***) 2
V.2.4.2 Các học phần tự  chọn 4/8
95 Đời sống văn hoá tinh thần trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
96 Vấn đề gia đình và xây dựng gia đình trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
97 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 2
98 Dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
V.2.5 Hướng chuyên ngành Mỹ học – Đạo đức học 18
V.2.5.1 Các học phần bắt buộc 14
99 Lịch sử Mỹ học qua các tác phẩm tiêu biểu 3
100 Vấn đề đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 3
101 Lịch sử đạo đức học và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 4
102 Đạo đức Phật giáo với đạo đức Việt Nam hiện nay (***) 2
103 Chủ nghĩa nhân văn với sự phát triển của mỹ học  2
V.2.5.2 Các học phần tự chọn 4/8
104 Quan hệ giữa triết học và nghệ thuật 2
105 Tác phẩm của Cantơ và Hêghen về Mỹ học 2
106 Một số phạm trù Mỹ học phương Đông 2
107 Đạo đức Nho giáo với đạo đức Việt Nam hiện nay 2
V.2.6 Hướng chuyên ngành Logic học 18
V.2.6.1 Các học phần bắt buộc 14
108 Lịch sử Logic học qua các tác phẩm kinh điển logic học   4
109 Sự hình thành quan điểm mácxít về nội dung và hình thức của tư duy 3
110 Logic trong luật pháp 3
111 Sự biến đổi của tư duy người Việt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập (***) 2
112 Logic học hiện đại và các giá trị nhận thức của nó 2
V.2.7.2 Các học phần tự chọn 4/10
113 Logic phi cổ điển 2
114 Vấn đề khái niệm trong logic học 2
115 Phương pháp Logic - Lịch sử trong nghiên cứu văn hóa học 2
116 Phương pháp logic - lịch sử và phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể 2
117 Vấn đề phương pháp của bộ “Tư bản” và vận dụng nó trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội 2
V.2.7 Hướng chuyên ngành Tôn giáo học 18
V.2.7.1 Các học phần bắt buộc 14
118 Quan niệm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin về tôn giáo và phương pháp luận nghiên cứu tôn giáo  2
119 Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam 4
120 Công giáo và Islam với dân tộc  Việt nam 4
121 Tôn giáo học so sánh (***) 2
122 Đạo Tin lành ở Việt nam: lịch sử và hiện tại  2
V.2.6.2 Các học phần tự chọn 4/10
123 Quan niệm ngoài mácxít về tôn giáo 2
124 Tâm lý học tôn giáo 2
125 Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị 2
126 Lịch sử các tổ chức tôn giáo  2
127 Quan điểm của các nhà tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 20 về tôn giáo 2
V.3 Thực tập, khóa luận tốt nghiệp 12
128 Niên luận 2
129 Thực tập tốt nghiệp 3
130 Khóa luận tốt nghiệp 7
  Tổng cộng 159

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?