Lịch sử

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần
Số
 tín chỉ
I Khối kiến thức chung 32
1          Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2          Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3          Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4          Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5          Tin học cơ sở 2 3
6          Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7          Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8          Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9          Ngoại ngữ cơ sở 4(***) 5
  Tiếng Anh cơ sở 4(***)  
  Tiếng Nga cơ sở 4(***)  
  Tiếng Pháp cơ sở 4(***)  
  Tiếng Trung cơ sở 4(***)  
10     Giáo dục thể chất  4
11     Giáo dục quốc phòng-an ninh  8
12     Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc  20
13     Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
14     Nhà nước và pháp luật đại cương  2
15     Lịch sử văn minh thế giới(*) 3
16     Cơ sở văn hóa Việt Nam (*) 3
17     Xã hội học đại cương (*) 3
18     Tâm lí học đại cương(*) 3
19     Logic học đại cương  3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
21     Môi trường và phát triển  2
20     Kinh tế học đại cương  2
24     Nhập môn Năng lực thông tin  2
23     Thực hành văn bản tiếng Việt 2
22     Thống kê cho khoa học xã hội  2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc  12
25     Tôn giáo học đại cương 3
26     Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam (*) 3
27     Chính trị học đại cương  3
28     Thể chế chính trị thế giới (*) 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
29     Lịch sử Việt Nam đại cương  3
30     Lịch sử triết học đại cương  3
31     Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  3
32     Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Việt Nam  3
33     Nhân học đại cương  3
34     Báo chí truyền thông đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 13
IV.1 Các học phần bắt buộc  9
35     Phương pháp luận sử học  2
36     Một số phương pháp nghiên cứu  lịch sử   4
37     Cơ sở khảo cổ học (*) 3
IV.2 Các học phần tự chọn 4/8
38     Đường lối đổi mới theo định hướng XHCN của Đảng CSVN  2
39     Sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Đông  Bắc Á  2
40     Sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Đông Nam Á  2
41     Các tôn giáo thế giới  2
V Khối kiến thức ngành   70
V.1 Các học phần chung của ngành 49
V.1.1 Các học phần bắt buộc  40
42     Lịch sử Việt Nam cổ- trung đại (*)  4
43     Lịch sử Việt Nam cận đại(*) 3
44     Lịch sử Việt Nam hiện đại (*) 4
45     Lịch sử Thế giới cổ- trung đại (*) 4
46     Lịch sử Thế giới cận đại (*) 3
47     Lịch sử Thế giới hiện đại (*) 4
48     Lịch sử sử học (*)  4
49     Sử liệu học và các nguồn sử liệu  lịch sử Việt Nam  3
50     Các khuynh hướng tư tưởng ở Việt Nam thời cận đại (***) 2
51     ASEAN và mối quan hệ Việt Nam - ASEAN (***) 3
52     Hán Nôm cơ sở 4
53     Niên luận 2
V.1.2 Các học phần tự chọn 9/15
54     Làng xã Việt Nam trong lịch sử  3
55     Các tôn giáo ở Việt Nam  3
56     Mĩ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam  3
57     Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin  vào Việt Nam   3
58     Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng   3
V.2 Kiến thức hướng chuyên ngành  10
V.2.1 Hướng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam 10
V.2.1.1 Các học phần bắt buộc  6
59     Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam  2
60     Tiếp xúc văn hóa Đông-Tây ở Việt Nam thời cận đại  2
61     Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam 2
V.2.1.2 Các học phần tự chọn 4/16
62     Đô thị cổ Việt Nam  2
63     Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kì cổ trung đại  2
64     Lịch sử chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời cổ trung đại  2
65     Cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam thời cận đại  2
66     Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại  2
67     Nghệ thuật quân sự Việt Nam thời hiện đại 1945-1975 2
68     Nông thôn, nông nghiệp Việt Nam thời hiện đại 2
69     Biến đổi kinh tế- xã hội Việt Nam 1945-2000 2
V.2.2 Hướng chuyên ngành Lịch sử Thế giới 10
V.2.2.1 Các học phần bắt buộc  6
70     Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông 2
71     Một số vấn đề về quan hệ kinh tế và hợp tác khu vực Đông Á  2
72     Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh  2
V.2.2.2 Các học phần tự chọn 4/16
73     Đặc điểm lịch sử cổ trung đại Phương Đông  2
74     Các học thuyết chính trị- xã hội ở Trung Quốc thời cổ trung đại 2
75     Văn minh thế giới và sự tiến hóa của nhân loại - Các lý thuyết và quan điểm  2
76     Sự hình thành, phát triển của các công ty Đông Ấn châu Âu và tác động đối với châu Á thế kỉ XVI-XVII 2
77     Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai  2
78     Sự hình thành và phát triển của liên minh Châu Âu (EU)  2
79     Liên bang Nga- sự hình thành, phát triển và quan hệ với Việt Nam  2
80     Một số vấn đề về lịch sử Trung Đông  2
V.2.3 Hướng chuyên ngành Lịch sử  Đảng Cộng sản VN 10
V.2.3.1  Các học phần bắt buộc  6
81     Một số vấn đề về nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
82     Đường lối đối ngoại của Đảng qua các thời kì lịch sử  2
83     Một số vấn đề cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam 2
V.2.3.2 Các học phần tự chọn 4/16
84     Một số vấn đề về cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2
85     Đảng CSVN lãnh đạo công cuộc chuẩn bị, tiến lên tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945  2
86     Vai trò hậu phương của miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước  2
87     Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng bộ máy chính quyền thời kì 1945-1975 2
88     Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ  quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ II  2
89     Chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kì cách mạng 2
90     Công tác vận động quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình cách mạng  2
91     Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam 2
V.2.4 Hướng  ngành Văn hóa học 10
V.2.4.1 Các học phần bắt buộc  6
92     Một số vấn đề lí luận văn hóa học và lịch sử  văn hóa  2
93     Tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt Nam 2
94     Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội ở Việt Nam  2
V.2.4.2  Các học phần tự chọn 4/14
100 Giới và nghiên cứu giới trong văn hoá ở Việt Nam  2
101 Văn hóa vùng và đặc trưng văn hóa tộc người ở Việt Nam  2
95     Văn hoá và Môi trường 2
96     Di sản và quản lý di sản văn hoá ở Việt Nam 2
97     Văn hóa làng xã ở Việt Nam 2
98     Văn hóa dân gian Việt Nam  2
99     Đô thị và văn hóa đô thị ở Việt Nam  2
V.2.5 Hướng chuyên ngành Khảo cổ học 10
V.2.5.1 Các học phần bắt buộc  6
102  Lý thuyết khảo cổ học 2
103 Thời đại đồ đá Việt Nam  2
104 Thời đại kim khí Việt Nam  2
V.2.5.2 Các học phần tự chọn 4/16
105 Các phương pháp nghiên cứu Khảo cổ học  2
106 Con người - Kĩ thuật - Môi trường 2
107 Khảo cổ học lịch sử người Việt  2
108 Khảo cổ học Champa 2
109  Khảo cổ học Óc Eo  2
110 Gốm sứ học và lịch sử gốm sứ Việt Nam  2
111 Khảo cổ học Trung Quốc  2
112 Lịch sử Khảo cổ học Việt Nam  2
V.2.6 Hướng chuyên ngành Lịch sử đô thị 10
  V.2.6.1 Các học phần bắt buộc  6
113 Các khuynh hướng nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam 2
114 Quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam 2
115 Chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ cận – hiện đại 2
 V.2.6.2 Các học phần tự chọn 4/14
116 Các vấn đề về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam 2
117 Một số đô thị tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam 2
118 Thiết chế đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại 2
119 Quan hệ Thành thị - Nông thôn trong lịch sử Việt Nam 2
120 Diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX-XX 2
121 Lịch sử  văn minh đô thị thế giới 2
122 Nhân học đô thị  2
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 11
123 Thực tập chuyên môn  2
124 Thực tập tốt nghiệp  2
125 Khóa luận tốt nghiệp  7
Tổng số 159

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?