Xã hội học

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung  27
1       Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1 2
2       Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2 3
3       Tư tưởng Hồ Chí Minh  2
4       Đường lối cách mạng  của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5       Tin học cơ sở 2 3
6       Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7       Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8       Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9       Giáo dục thể chất 4
10   Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
11   Kĩ năng bổ trợ  3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12   Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
13   Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
14   Tâm lí học đại cương 3
15   Logic học đại cương 3
16   Lịch sử văn minh thế giới 3
17   Nhà nước và pháp luật đại cương 2
18   Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19   Kinh tế học đại cương 2
20   Môi trường và phát triển 2
21   Thống kê cho khoa học xã hội 2
22   Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23   Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 17
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24   Công tác xã hội đại cương 3
25   Nhân học đại cương  3
26   Tôn giáo học đại cương 3
27   Tâm lí học xã hội  3
III.2 Các học phần tự chọn 5/12
28   Gia đình học 2
29   Sử dụng phần mềm xử lí dữ liệu 2
30   Lịch sử Việt Nam đại cương 3
31   Dân số học đại cương  3
32   Tâm lí học giao tiếp  2
  IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 14
IV.1 Các học phần bắt buộc 9
33   Tâm lí học phát triển  3
34   Hành vi con người và môi trường xã hội 3
35   Phát triển cộng đồng 3
IV.2 Các học phần tự chọn 5/10
36   Tâm lí học sức khỏe 2
37   Chính sách xã hội 2
38   Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3
39   Công tác xã hội với ngư­ời nghèo  3
V Khối kiến thức ngành  53
V.1 Các học phần bắt buộc 30
40   Lịch sử và Lí thuyết xã hội học 5
41   Phương pháp nghiên cứu xã hội học 4
42   Xã hội học quản lí 3
43   Xã hội học giới 2
44   Xã hội học gia đình 2
45   Xã hội học nông thôn 3
46   Xã hội học đô thị 2
47   Xã hội học dân số 3
48   Xã hội học môi trường 2
49   Xã hội học văn hóa 2
50   Xã hội học giáo dục 2
V.2 Các học phần tự chọn  10/27
51   Xã hội học kinh tế  3
52   Xã hội học tôn giáo 2
53   Xã hội học du lịch 2
54   Xã hội học sức khoẻ 2
55   Xã hội học pháp luật và Tội phạm 3
56   Xã hội học tổ chức và Quản lí nguồn nhân lực 2
57   Xã hội học lao động – nghề nghiệp 3
58   Xã hội học chính trị 2
59   Xã hội học cộng đồng 2
60   Xã hội học thanh niên  2
61   Lồng ghép giới trong các dự án phát triển  2
62   Xã hội học khoa học và công nghệ  2
V.3  Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 13
63   Thực tập phương pháp 5
64   Thực tập tốt nghiệp 3
65   Khóa luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp  
66   Thiết kế nghiên cứu xã hội học 3
67   Lý thuyết xã hội học kinh điển 2
  Tổng cộng 137

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?