Việt Nam học

Chương trình đào tạo

Số TT Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung  27
1 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1  2
2 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2  3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3
5 Tin học cơ sở 2  3
6 Giáo dục thể chất 4
7 Giáo dục quốc phòng–an ninh 8
8 Kĩ năng bổ trợ 3
  Các học phần bắt buộc cho hướng chuyên ngành A (chọn 1 trong 4 thứ tiếng) 14
9 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
10 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
11 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
  Các học phần bắt buộc cho hướng chuyên ngành B 14
12 Tiếng Việt cơ sở 1 4
13 Tiếng Việt cơ sở 2  5
14 Tiếng Việt cơ sở 3  5
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
  Các  học phần bắt buộc  20
15 Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
16 Cơ sở văn hoá Việt Nam  3
17 Lịch sử văn minh thế giới 3
18 Logic học đại cương 3
19 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
20 Tâm lý học đại cương 3
21 Xã hội học đại cương 3
  Các học phần tự chọn  6/10
22 Kinh tế học đại cương 2
23 Môi trường và phát triển  2
24 Thống kê cho khoa học xã hội  2
25 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
26 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành  18
  Các học phần bắt buộc   12
27 Dẫn luận ngôn ngữ học  3
28 Hán Nôm cơ sở  3
29 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
30 Nghệ thuật học đại cương 3
  Các học phần tự chọn 6/18
31 Báo chí truyền thông đại cương 3
32 Mỹ học đại cương 3
33 Nhân học đại cương  3
34 Phong cách học tiếng Việt  3
35 Văn học Việt Nam đại cương  3
36 Việt ngữ học đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 14
  Các học phần bắt buộc  12
37 Lịch sử tiếng Việt  2
38 Nhập môn Việt Nam học 3
39 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại 2
40 Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội Việt Nam  3
41 Văn học Việt Nam hiện đại 2
  Các học phần tự chọn 2/6
42 Di tích và thắng cảnh Việt Nam  2
43 Lý thuyết và thực hành dịch  2
44 Văn học Việt Nam trung đại  2
V Khối kiến thức ngành  52
V.1 Các học phần bắt buộc  20
   45        Các dân tộc Việt Nam  3
   46        Du lịch Việt Nam  3
   47        Địa lý Việt Nam  2
   48        Làng xã Việt Nam  3
   49        Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam  3
   50        Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam  3
   51        Việt Nam và Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử, văn hóa và xã hội  3
V.2 Các học phần bắt buộc cho hướng chuyên ngành A 18
  Chọn 1 trong 4 ngoại ngữ  
   52  Ngoại ngữ chuyên ngành 1  3
  Tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 1  
  Tiếng Nga chuyên ngành Việt Nam học 1  
  Tiếng Pháp chuyên ngành Việt Nam học 1  
  Tiếng Trung chuyên ngành Việt Nam học 1  
   53  Ngoại ngữ chuyên ngành 2 3
  Tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 2  
  Tiếng Nga chuyên ngành Việt Nam học 2  
  Tiếng Pháp chuyên ngành Việt Nam học 2  
  Tiếng Trung chuyên ngành Việt Nam học 2  
   54 Ngoại ngữ chuyên ngành 3 3
  Tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 3  
  Tiếng Nga chuyên ngành Việt Nam học 3  
  Tiếng Pháp chuyên ngành Việt Nam học 3  
  Tiếng Trung chuyên ngành Việt Nam học 3  
   55        Hà Nội học  3
   56        Nghiệp vụ du lịch  3
   57        Quản trị văn phòng  3
V.3 Các học phần bắt buộc cho hướng chuyên ngành B 18
   58        Tiếng Việt chuyên ngành 1: Văn hoá - Lịch sử.  3
   59        Tiếng Việt chuyên ngành 2: Ngôn ngữ -Văn học.  3
   60        Tiếng Việt chuyên ngành 3: Kinh tế - Xã hội.  3
   61        Ngữ âm tiếng Việt 3
   62        Ngữ pháp tiếng Việt   3
   63        Từ vựng tiếng Việt  3
V.4  Các học phần tự chọn chung  6/18
   64        Nghiệp vụ báo chí  3
   65        Ngôn ngữ học đối chiếu  3
   66        Ngữ dụng học tiếng Việt  3
   67        Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài  3
   68        Văn hóa ẩm thực Việt Nam  3
   69        Văn học dân gian Việt Nam  3
V.5 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 8
   70        Thực tập, thực tế  3
   71        Khoá luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  
   72        Cơ sở ngôn ngữ  và văn hóa Việt Nam 3
   73        Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam 2
  Tổng số 137

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?