Triết học

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3         Tư  tưởng Hồ Chí Minh       2
4         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5         Tin học cơ sở  2 3
6         Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7         Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8         Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9         Giáo dục thể chất  4
10     Giáo dục quốc phòng-an ninh  8
11     Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12     Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
13     Nhà nước và pháp luật đại cương  2
14     Lịch sử văn minh thế giới 3
15     Cơ sở văn hóa Việt Nam  3
16     Xã hội học đại cương  3
17     Tâm lí học đại cương 3
18     Lôgic học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19     Kinh tế học đại cương 2
20     Môi trường và phát triển 2
21     Thống kê cho khoa học xã hội 2
22     Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23     Nhập môn năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24 Chính trị học đại cương 3
25 Thể chế chính trị thế giới  3
26 Tôn giáo học đại cương 3
27 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
28 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
29 Lịch sử triết học đại cương 3
30 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 3
31 Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Việt Nam 3
32 Nhân học đại cương 3
33 Báo chí truyền thông đại cương  3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 17
IV.1 Các học phần bắt buộc 13
34 Triết học Mác – Lênin  4
35 Lôgic học biện chứng  3
36 Mỹ học đại cương 3
37 Đạo đức học đại cương 3
IV.2 Các học phần tự chọn 4/14
38 Phương pháp giảng dạy triết học 2
39 Triết học trong khoa học tự nhiên 2
40 Triết học nghệ thuật 2
41 Triết học văn hoá 2
42 Triết học chính trị 2
43 Triết học tôn giáo 2
44 Triết học lôgic 2
V Khối kiến thức ngành 51
V.1 Các học phần chung cho  các hướng chuyên ngành 27
45 Lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại  4
46 Lịch sử tư tưởng và tư tưởng triết học Việt Nam 4
47 Lịch sử triết học phương Tây cổ - trung đại  4
48 Lịch sử triết học phương Tây cận đại 4
49 Triết học phương Tây hiện đại  3
50 Lịch sử triết học Mác - Lênin  2
51 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 2
52 Tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin  4
V.2 Các học phần hướng chuyên ngành 14
  (Sinh viên chọn 1 trong 7 hướng chuyên ngành sau)  
V.2.1  Lịch sử triết học và tôn giáo phương Đông 14
V.2.1.1 Các học phần bắt buộc 10
53 Lịch sử triết học phương Đông qua các tác phẩm tiêu biểu 3
54 Nho giáo ở Việt Nam 2
55 Vấn đề dung thông tam giáo ở Việt Nam 3
56 Sự tiếp biến tư tưởng Đông - Tây ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 2
V.2.1.2 Các học phần tự chọn 4/10
57 Phật giáo ở Việt Nam 2
58 Khái luận tư tưởng triết học và tôn giáo Nhật Bản 2
59 Sự du nhập tư tưởng Kitô giáo ở Việt Nam 2
60 Triết học Trung Hoa thế kỷ 20 2
61 Tư tưởng triết học của Phan Bội Châu 2
V.2.2 Lịch sử triết học và tôn giáo phương Tây 14
V.2.2.1 Các học phần bắt buộc 10
62 Phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học qua một số tác phẩm tiêu biểu 3
63 Vấn đề con người trong lịch sử triết học 3
64 Vấn đề đối tượng của triết học 2
65 Các trào lưu triết học Kitô giáo hiện nay  2
V.2.2.2 Các học phần tự chọn 4/10
66 Vấn đề “tha hóa” trong lịch sử triết học 2
67 Quan hệ triết học và thần học trong lịch sử triết học 2
68 Phép biện chứng trong lịch sử triết học 2
69 Triết học lịch sử 2
70 Những vấn đề triết học về toàn cầu hóa 2
V.2.3  Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 14
V.2.3.1 Các học phần  bắt buộc 10
71 Lịch sử phép biện chứng mácxít và vai trò tư duy lý luận đối với việc nhận thức xã hội 4
72 Tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về sở hữu và cách mạng khoa học kỹ thuật 4
73 Triết học Mác về lịch sử 2
V.2.3.2 Các học phần tự chọn 4/12
74 Mối liên hệ giữa các phạm trù của phép biện chứng duy vật 2
75 Tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về nhà nước  2
76 Lịch sử chủ nghĩa Mác giai đoạn sau Lênin 2
77 Tư tưởng biện chứng trong Chính sách kinh tế mới của Lênin   2
78 Phép biện chứng duy vật với sự phát triển lý luận về con đường lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2
79 Các lý thuyết đương đại về phát triển xã hội 2
V.2.4  Chủ nghĩa xã hội khoa học 14
V.2.4.1 Các học phần bắt buộc 10
80 Học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa   3
81 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội 4
82 Cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 3
V.2.4.2 Các học phần tự  chọn 4/8
83 Đời sống văn hoá tinh thần trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
84 Vấn đề gia đình và xây dựng gia đình trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
85 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 2
86 Dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
V.2.5  Mỹ học - Đạo đức học 14
V.2.5.1 Các học phần bắt buộc 10
87 Lịch sử Mỹ học qua các tác phẩm tiêu biểu 3
88 Vấn đề đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 3
89 Lịch sử đạo đức học và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 4
V.2.5.2 Các học phần tự chọn 4/8
90 Quan hệ giữa triết học và nghệ thuật 2
91 Tác phẩm của Cantơ và Hêghen về Mỹ học 2
92 Một số phạm trù Mỹ học phương Đông 2
93 Đạo đức Nho giáo với đạo đức Việt Nam hiện nay 2
V.2.6 Lôgic học 14
V.2.6.1 Các học phần bắt buộc 10
94 Lịch sử Lôgic học qua các tác phẩm kinh điển lôgic học 4
95 Sự hình thành quan điểm mácxít về nội dung và hình thức của tư duy 3
96 Lôgic trong luật pháp 3
V.2.6.2 Các học phần tự chọn 4/10
97 Lôgic phi cổ điển 2
98 Vấn đề khái niệm trong lôgic học 2
99 Phương pháp Lôgic - Lịch sử trong nghiên cứu văn hóa học 2
100 Phương pháp Lôgic - Lịch sử và phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể 2
101 Vấn đề phương pháp của bộ “Tư bản” và vận dụng nó trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội 2
V.2.7  Tôn giáo học 14
V.2.7.1 Các học phần bắt buộc 10
102 Quan niệm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin về tôn giáo và phương pháp luận nghiên cứu tôn giáo  2
103 Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam 4
104 Công giáo và Islam với dân tộc Việt Nam 4
V.2.7.2 Các học phần tự chọn 4/10
105 Quan niệm ngoài mácxít về tôn giáo 2
106 Tâm lý học tôn giáo 2
107 Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị 2
108 Lịch sử các tổ chức tôn giáo  2
109 Quan điểm của các nhà tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 20 về tôn giáo 2
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  10
110 Niên luận 2
111 Thực tập tốt nghiệp 3
112 Khóa luận tốt nghiệp 5
  Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp  
113 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử 3
114 Triết học phương Đông và Triết học phương Tây 2
  Tổng cộng 139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?