Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3 Tư  tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
  Giáo dục thể chất 4
  Giáo dục quốc phòng–an ninh 8
  Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
10 Cơ sở văn hoá Việt Nam  3
11 Lịch sử văn minh thế giới 3
12 Logic học đại cương 3
13 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
14 Tâm lý học đại cương 3
15 Xã hội học đại cương 3
II.2. Các học phần tự chọn 6/10
16 Kinh tế học đại cương 2
17 Môi trường và phát triển 2
18 Thống kê cho khoa học xã hội 2
19 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
20 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III. Khối kiến thức theo khối ngành 17
III.1 Các học phần bắt buộc 12
21 Đại cương về quản trị kinh doanh 3
22 Khoa học quản lý đại cương 3
23 Quản lý nguồn nhân lực 3
24 Tâm lý học quản lý 3
III.2 Các học phần tự chọn 5/12
25 Địa lý thế giới 2
26 Luật hành chính Việt Nam 2
27 Lý thuyết hệ thống 2
28 Thông tin học đại cương 3
29 Văn hoá tổ chức 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 18
IV.1 Các học phần bắt buộc 12
30 Nhập môn khoa học du lịch 3
31 Kinh tế du lịch 3
32 Văn hóa du lịch 3
33 Marketing du lịch 3
  Các học phần tự chọn 6/10
34 Hành vi tiêu dùng du lịch 2
35 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2
36 Thống kê du lịch 2
37 Phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống 2
38 Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng 2
V Khối kiến thức ngành  49
V.1 Các học phần chung cho các hướng chuyên ngành (bắt buộc) 13
39 Địa lí du lịch 3
40 Thực tập tổng hợp 3
41 Niên luận 2
42 Tiếng Anh du lịch  5
V.2 Các học phần theo hướng chuyên ngành (Chọn 1 trong 2 hướng)  
V.2.1 Quản trị lữ hành 28
V.2.1.1 Các học phần bắt buộc 19
43 Điểm tuyến du lịch Việt Nam 3
44 Hướng dẫn du lịch 3
45 Nghiệp vụ lữ hành 3
46 Quản trị kinh doanh lữ hành 3
47 Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 4
48 Thực tập chuyên ngành lữ hành 3
V.2.1.2 Các học phần tự chọn 9/21
49 Du lịch sinh thái 3
50 Du lịch văn hoá 3
51 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3
52 Xúc tiến du lịch 3
53 Tổng quan về sự kiện 3
54 Diễn giảng công cộng 3
55 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 3
V.2.2 Quản trị sự kiện 28
V.2.2.1 Các học phần bắt buộc 19
56 Tổng quan về sự kiện 3
57 Thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện 3
58 Quản trị sự kiện 4
59 Thực hành lập dự án sự kiện 3
60 PR và truyền thông cho sự kiện 3
61 Thực tập chuyên ngành sự kiện 3
V.2.2.2 Các học phần tự chọn 9/21
62 Ý tưởng và kịch bản sự kiện 3
63 Tài trợ và gây quỹ cho sự kiện 3
64 Quản trị thực phẩm đồ uống 3
65 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3
66 Xúc tiến du lịch 3
67 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 3
68 Diễn giảng công cộng 3
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 8
69 Thực tập tốt nghiệp 3
70 Khóa luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:  
71 Tài nguyên du lịch 2
72 Kinh doanh du lịch 3
  Tổng số 137

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?