Nhân học

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I. Khối kiến thức chung 27
1 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9 Giáo dục thể chất 4
10 Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
11 Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
14 Lịch sử văn minh thế giới 3
15 Logic học đại cương 3
16 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17 Tâm lí học đại cương 3
18 Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19 Kinh tế học đại cương 2
20 Môi trường và phát triển 2
21 Thống kê cho khoa học xã hội 2
22 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III. Khối kiến thức theo khối ngành 17
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24 Công tác xã hội đại cương 3
25 Nhân học đại cương 3
26 Tâm lý học xã hội 3
27 Tôn giáo học đại cương 3
III.2 Các học phần tự chọn 5/12
28 Dân số học đại cương 3
29 Gia đình học 2
30 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
31 Sử dụng phần mềm xử lí dữ liệu 2
32 Tâm lí học giao tiếp 2
IV. Khối kiến thức theo nhóm ngành 12
33 Cơ sở khảo cổ học 3
34 Nhân học ngôn ngữ 3
35 Các phương pháp nghiên cứu nhân học 3
36 Nhập môn nhân học sinh học 3
V. Khối kiến thức ngành  54
V.1 Các học phần bắt buộc 27
37 Lịch sử và các lý thuyết nhân học 3
38 Nhân học phát triển 3
39 Nhân học tôn giáo 3
40 Nhân học y tế 3
41 Nhân học về giới 3
42 Nhân học đô thị 3
43 Nhân học hình ảnh 3
44 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3
45 Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam 3
V.2 Các học phần tự chọn 15/33
46 Một số vấn đề dân tộc học nông nghiệp 3
47 Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại 3
48 Nghiên cứu làng xã ở Việt Nam và một số nước trong khu vực 3
49 Tính tộc người và quan hệ tộc người 3
50 Các dân tộc Tày - Thái ở Việt Nam 3
51 Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao ở Việt Nam 3
52 Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer ở Việt Nam 3
53 Nhân học chữ viết 3
54 Nhân học môi trường 3
55 Nhân học nghệ thuật 3
56 Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam 3
V.3 Thực tập và khoá luận tốt nghiệp 12
57 Niên luận 2
58 Thực tập dân tộc học 5
59 Khóa luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp  
60 Một số vấn đề về dân tộc học người Việt  3
61 Các dân tộc ngôn ngữ Việt-Mường ở miền núi Việt Nam 2
  Tổng số 136

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?