Ngôn ngữ học

Chương trình đào tạo

STT Học phần Số
tín chỉ
I. Khối kiến thức chung 27
1            Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1  2
2            Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3            Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4            Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3
5            Tin học cơ sở 2  3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
  Tiếng Việt cơ sở 1   
Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
  Tiếng Việt cơ sở 2   
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
  Tiếng Việt cơ sở 3  
9 Giáo dục thể chất  4
10        Giáo dục quốc phòng - an ninh  8
11        Kĩ năng bổ trợ  3
II. Khối kiến thức theo lĩnh vực  26
II.2 Các học phần bắt buộc 20
12        Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
13        Tâm lí học đại cương  3
14        Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
15        Logic học đại cương 3
16        Lịch sử văn minh thế giới  3
17        Nhà nước và pháp luật đại cương 2
18        Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn  6/10
19        Kinh tế học đại cương  2
20        Môi trường và phát triển 2
21        Thống kê cho Khoa học xã hội  2
22        Thực hành văn bản tiếng Việt  2
23        Nhập môn năng lực thông tin 2
III. Khối kiến thức theo khối ngành  18
III.1  Các học phần bắt buộc 12
24        Hán Nôm cơ sở  3
25        Dẫn luận ngôn ngữ học  3
26        Nghệ thuật học đại cương 3
27        Lịch sử Việt Nam đại cương  3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
28        Văn học Việt Nam đại cương  3
29        Nhân học đại cương 3
30        Phong cách học tiếng Việt 3
31        Việt ngữ học đại cương  3
32        Mĩ học đại cương 3
33        Báo chí truyền thông đại cương  3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành  15
IV.1 Các học phần bắt buộc 10
34        Ngôn ngữ học đại cương 4
35        Ngôn ngữ học ứng dụng 3
36        Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học  3
IV.2 Các học phần tự chọn 5/12
37        Ngôn ngữ học xã hội 3
38        Ngữ nghĩa học  3
39        Nhập môn ngôn ngữ học tri nhận  2
40        Nhập môn ngữ pháp chức năng  2
41        Ngôn ngữ học máy tính 2
V. Khối kiến thức ngành 52
V.1 Các học phần bắt buộc 27
42        Ngữ âm học và Từ vựng học tiếng Việt  4
43        Ngữ pháp học tiếng Việt  4
44        Ngữ dụng học  3
45        Lịch sử tiếng Việt   2
46        Phương ngữ học tiếng Việt  2
47        Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam  2
48        Ngôn ngữ học đối chiếu 2
49        Loại hình học ngôn ngữ 2
50        Ngôn ngữ và thực hành báo chí  3
51        Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt  3
  V.2 Các học phần tự chọn 18
V.2.1 Hướng chuyên ngành Ngôn ngữ học    18/38
53 Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị  3
54  Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản  3
55 Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường 3
56 Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ  3
57 Việt ngữ học với việc nghiên cứu, giảng dạy văn học, lịch sử và văn hóa dân tộc 4
58 Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc Đề - Thuyết 2
59 Phương pháp điền dã ngôn ngữ học  2
60 Ngôn ngữ học nhân chủng 2
61 Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam  5
62 Ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở Việt Nam và Đông Nam Á  3
63 Ngôn ngữ văn học và sự phát triển của tiếng Việt trong thế kỷ 20  3
64 Giáo dục ngôn ngữ trong môi trường đa ngữ 2
52        Nhập môn phân tích diễn ngôn  3
V.2.2 Hướng chuyên ngành Việt ngữ học cho người nước ngoài   18/36
65 Tiếng Việt và phong tục Việt Nam 3
66 Tiếng Việt ngành du lịch 3
67 Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại  3
68 Tiếng Việt và dịch thuật 3
69 Tiếng Việt qua báo chí  3
70 Tiếng Việt trong tục ngữ, ca dao  2
71 Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam  3
72  Tiếng Việt trong công nghệ thông tin 2
73 Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam 3
74 Tiếng Việt và văn học Việt Nam  3
75 Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn  3
76 Tiếng Việt trong tôn giáo 2
77 Tiếng Việt trong pháp luật  3
V.3 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp/Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  7
78 Thực tập  2
79 Khóa luận 5
    Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp    
80 Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học  3
81 Những vấn đề cơ bản của Ngôn ngữ Việt Nam và Ngôn ngữ học ứng dụng 2
  Tổng cộng 138

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?