Lưu trữ học

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1         Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2         Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3         Tư  tưởng Hồ Chí Minh 2
4         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5         Tin học cơ sở 2 3
6         Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7         Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8         Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9         Giáo dục thể chất 4
10     Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
11     Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12     Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13     Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
14     Lịch sử văn minh thế giới 3
15     Logic học đại cương 3
16     Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17     Tâm lí học đại cương 3
18     Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19     Kinh tế học đại cương 2
20     Môi trường và phát triển 2
21     Thống kê cho khoa học xã hội 2
22     Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23     Nhập môn năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24 Lưu trữ học đại cương 3
25 Thông tin học đại cương 3
26 Thư viện học đại cương 3
27 Văn bản học 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/15
28 Hán Nôm cơ sở 3
29 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
30 Nhân học đại cương 3
31 Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý 3
32 Văn học Việt Nam đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 18
IV.1 Các học phần bắt buộc 12
33 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3
34 Tổ chức công tác văn thư 2
35 Soạn thảo và ban hành văn bản quản lí 2
36 Quản lí văn bản  2
37 Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ 3
IV.2 Các học phần tự chọn 6/17
38 Quản trị thông tin 2
39 Hành chính học đại cương 3
40 Nhập môn Quản trị văn phòng 3
41 Luật hành chính Việt Nam 2
42 Quản trị nhân sự văn phòng 3
43 Lễ tân văn phòng 2
44 Đạo đức công vụ 2
V Khối kiến thức ngành 45
V.1 Các học phần bắt buộc 20
45 Tổ chức khoa học tài liệu 5
46 Tổ chức bảo quản tài liệu 2
47 Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 3
48 Tiêu chuẩn hoá trong công tác văn thư, lưu trữ 2
49 Lịch sử lưu trữ  3
50 Quản lí nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ  2
51 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ 3
V.2 Các học phần tự chọn 12/24
52 Lưu trữ tài liệu khoa học-công nghệ 4
53 Lưu trữ tài liệu Nghe-Nhìn 2
54 Lưu trữ tài liệu điện tử 2
55 Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức kinh tế 2
56 Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội 2
57 Sử liệu học 2
58 Tổ chức lao động khoa học và trang thiết bị văn phòng 2
59 Kỹ năng thuyết trình 2
60 Bảo hiểm tài liệu lưu trữ 4
61 Marketing lưu trữ 2
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 8
62 Thực tập thực tế 3
63 Thực tập tốt nghiệp 5
64 Khoá luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp  
65 Lý luận và phương pháp công tác văn thư 2
66 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 3
  Tổng cộng 134

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?