Thông tin-Thư viện (Khoa học thư viện)

Chương trình đào tạo

Số TT Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1                  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2                  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3                  Tư  tưởng Hồ Chí Minh 2
4                  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5                  Tin học cơ sở 2 3
Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
Giáo dục thể chất 4
10             Giáo dục quốc phòng - an ninh 8
11             Kỹ năng bổ trợ 3
  II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12             Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13             Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
14             Lịch sử văn minh thế giới 3
15             Logic học đại cương 3
16             Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17             Tâm lý học đại cương 3
18             Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19             Kinh tế học đại cương 2
20             Môi trường và phát triển 2
21             Thống kê cho khoa học xã hội 2
22             Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23             Nhập môn năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc  12
24             Lưu trữ học đại cương 3
25             Thông tin học đại cương 3
26             Thư viện học đại cương 3
27             Văn bản học 3
III.2 Các học phần tự chọn  6/15
28             Hán Nôm cơ sở 3
29             Lịch sử Việt Nam đại cương 3
30             Nhân học đại cương 3
31             Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý 3
32             Văn học Việt Nam đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 16
IV.1 Các học phần bắt buộc  12
33             Phát triển nguồn lực thông tin 3
34             Biên mục mô tả 3
35             Phân loại tài liệu 4
36             Thư viện số 2
IV.2 Các học phần tự chọn  4/8
37             Nhập môn khoa học thư viện bằng ngoại ngữ 2
38             Cổng thông tin điện tử và quản trị cơ sở dữ liệu 2
39             Số hóa tài liệu và xây dựng sưu tập số 2
40             Thông tin đa phương tiện 2
V Khối kiến thức ngành  52
V.1 Các học phần bắt buộc  26
41             Định chủ đề, định từ khóa 2
42             Tóm tắt, chú giải, tổng luận tài liệu 3
43             Tổ chức và bảo quản tài liệu 2
44             Sản phẩm, dịch vụ và tra cứu tài liệu 5
45             Phần mềm quản trị thư viện 3
46             Tự động hóa hoạt động thư viện 3
47             Thư mục học đại cương 2
48             Tổ chức và quản lý hoạt động thư viện 3
49             Văn hóa đọc và công tác phục vụ người dùng tin 3
V.2 Các học phần tự chọn 12
  Hướng chuyên ngành Thư viện – Thông tin 12/24
50             Thư viện cho người dùng tin đặc biệt 3
51             Thư mục khoa học kỹ thuật 2
52             Thư mục Khoa học xã hội và Nhân văn 2
53             Thư viện công cộng và công tác địa chí 2
54             Marketing trong hoạt động thư viện 2
55             Người dùng tin và nhu cầu tin 2
56             Pháp chế thư viện 2
57             Lịch sử sách và thư viện 2
58             Quản trị tri thức và Kiến thức thông tin 3
59             Hệ thống thư viện trong lực lượng vũ trang 2
60             Nhập môn quản trị dự án 2
  Hướng chuyên ngành Thư viện và Thiết bị trường học 12/20
61             Thư viện trường học 3
62             Tổ chức và quản lý thư viện trường học 2
63             Sản phẩm và dịch vụ thư viện trường học 2
64             Quản trị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 4
65             Người dùng tin và nhu cầu tin trong thư viện trường học 2
66             Marketing trong thư viện trường học 2
67             Thư viện thiếu nhi 2
68             Quản lý nhà nước về thư viện trường học 3
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 14
69             Thực tập thực tế 4
70             Thực tập tốt nghiệp 5
71             Khóa luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp  
72             Tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thư viện 3
73             Chính sách thư viện 2
  Tổng số 139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?