Người Nhân văn

Gặp gỡ các sinh viên, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)