Tác giả Vũ Quang Hiển

PGS.TS Vũ Quang Hiển – Giảng viên Khoa Lịch sử.

PGS.TS Vũ Quang Hiển sinh năm 1952 và bắt đầu công tác tại Khoa Lịch sử từ năm 1980 đến nay.

Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:

  • Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam
  • Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Phương pháp dạy học lịch sử

Các bài viết: